Skip to main content

Statuten HEAK vzw

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

van

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

07 SEP. 2015

Griffie

Ondernemingsnr :

Benaming

0877.349.657
(voluit) : Hechtel-Ekselse Atletiekkern
(verkort) HEAK
Rechtsvorm . vzw
Zetel : Binnenstraat 1, 3940 HECHTEL-EKSEL

 

Onderwerp akte : Statutenwijziging – verplaatsing maatsch.zetel ontslag en benoeming

De algemene vergadering van 20 juli 2015, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten integraal te wijzigen en te vervangen door onderstaande tekst.

TITEL r. NAAMZETEL„DOEL-DUUR ARTIKEL 1:

De vereniging draagt de naam, Hechtet-Ekselse atletiekkem VZVV, onderafdeling van VABCO Mol Atletiek VZW, afgekort HEAK VM.

ARTIKEL 2:

De zetel van de vereniging is gevestigd te Kamertstraat 36, 3940 Hechtel-Eksel, en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Hasselt.

Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals vereist voor een statutenwijziging en beschreven in deze statuten. ARTIKEL 3:

Het doel van de VZW bestaat uit het beoefenen van de atletieksport ert het ontplooien en bevorderen van

: deze sportactiviteit in alle lagen der bevolking met verbod van onderscheid op grond van rang of stand of overtuiging.

Het beoefenen der sporten zal in volledige overeenstemming met de statuten en de sportreglementen van de VAL ert de IAAF gebeuren.

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die doel, rechtstreeks en onrechtstreeks, kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de, Opbrengst hiervan besteed wordt aan het doei waarvoor zij werd opgericht.

ARTIKEL 4:

Teneinde met één of meerdere verenigingen te fusioneren kan de vereniging lid worden van een, overkoepelende vereniging zonder winstoogmerk die tegenover de Vlaamse Atletiekliga in alle rechten en Verplichtingen van haar huidige en haar leden treedt.

ARTIKEL 5:

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel ten allen tijde ontbonden worden.

ARTIKEL 6:

Buiten de ongevallen gedekt door de verzekeringscontracten van HEAK VZ\N kan de club geen Verantwoordelükheid nemen voor ongevallen van welke aard ook, die zouden voorkomen aan haar leden terwijl Ze deelnemen aan oefenstonden of aan atletiekwedstrijden door haar of door andere clubs ingericht. Hetzelfde geldt voor ongevallen door haar leden veroorzaakt in dezelfde omstandigheden.

TITEL ii: LEDEN ARTIKEL 7:

Het aantal leden is onbeperkt maar moet tenminste 3 bedragen. De vereniging kan effectieve en toegetreden leden tellen. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden« Effectieve leden zijn diegene die door de raad van bestuur benoemd worden en wiens naam als effectief lid voorkomt in het ledenregister dat op de zetel van de: vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden van toepassing.

Toegetreden leden zijn diegene die jaarlijks een bijdrage betalen die door de raad van bestuur bepaald wordt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de verenigingt stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de V2N. Zij hebben geen stemrecht Op de algemene vergadering.

ARTIKEL 8:

Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die door de algemene vergadering als dusdanig wordt aanvaard en dit op voorstel van de raad van bestuur. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de raad van bestuur. Met de term “tid9 in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden en de toegetreden leden.

ARTIKEL 9:

Het aantal effectieve leden kan maximaal 20 bedragen.

ARTIKEL 10:

De maximum ledenbijdrage bedraagt 400 euro

Het lidgeld verschilt naargelang de categorie waartoe het lid behoort.

ARTIKEL 11:

Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden en dit volgens de onderrichting zoals in het huishoudelijk reglement van HEAK VZVV omschreven, ARTIKEL 12:

Een meerderheid van 2/3 van de stemmen op de algemene vergadering is vereist voor het uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.

ARTIKEL 13:

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdrage of gedane inbreng vorderen.

TITEL lil: DE RAAD VAN BESTUUR ARTIKEL 14:

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering slechts drie leden telt, bestaat de raad van bestuur slechts uit 2 personen.

ARTIKEL 15: Duur van het mandaat van de bestuurders

De bestuurders worden benoemd voor een pedode van 4 jaar, doch zijn opnieuw verkiesbaar. Tussentijds verkozen benoemde bestuurders zijn slechts verkozen voor de rest van de duur van het mandaat.

ARTIKEL 16: Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezigen en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 17: Ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat, door overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid.

De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene vergadering.

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis te stellen.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekend gemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 18: Bevoegdheden van de bestuurders

De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en venveerder, in atle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen.

De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college.

De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.

ARTIKEL 19:

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders.

ARTIKEL 20:

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en die ingèschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Bij ontstentenis van deze bestuurders kunnen uvee andere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen.

ARTIKEL 21:

De raad van bestuur vaardigt atle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.

De raad van bestuur kan, indien hij dit nodig oordeejtt een afgevaardigd-bestuurder of directeur benoemen die met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisselingen, tekent geldig namens de vereniging tegenover het Bestuur der post checks, de openbare en private bankinstellingen en alle andere instellingen.

ARTIKEL 22:

Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

ARTIKEL 23: personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, overeenkomstig art. 13, 4 0 lid, w.vzw

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuursleden of aan een andere persoon, die al dan niet lid is van de vereniging. De raad van bestuur kan uit zijn bestuurders een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen.

De benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is,

De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde persoon kan geschieden

a)Op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van

bestuur.

b)Door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch

Staatsblad.

De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.

ARTIKEL 24: Personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, overeenkomstig art. 13bis, 1 0 wtvzw

De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen.

Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:

a)Op vrijwillige basis door een Ijd van het dagelijks bestuur zelf door schriftelijk ontslag in te dienen bij de

raad van bestuur.

b)Door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de

betrokkene.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch

Staatsblad.

De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur, dat als een college vergadert, worden steeds genomen in collegiaat overleg.

TITEL IV ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve ledenl en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen« Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering.

Minderjarige leden hebben geen toegang tot de algemene vergadering maar kunnen wel vertegenwoordigd worden door een wettelijke vertegenwoordiger.

ARTIKEL 25:

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

-Het wijzigen van de statuten

-De benoeming err afzetting van de bestuurders, vaststelling van de (eventuele) vergoeding van de bestuurders, kwijting van de bestuurders en commissarissen, en instellen van een vordering tegen de bestuurders en commissarissen wegens foutief beheer€

-De (her-)benoeming van de commissaris(sen)t vaststelling van de (ev.) vergoeding voor de kwijting van de commissaris(sen) en het instellen van een aansprakelijkheidsvordering tegen de commissaris(sen).

-De goedkeuring van jaarrekening en de begroting voor het volgende jaar

-goedkeuring van het principe van de ontbinding van de vereniging, benoeming van de vereffenaar naar de aanleiding van de vereffening in het kader van de ontbinding, beslissing tot het bepalen van de vergoeding van de vereffenaars bij een vrijwillige ontbinding en bestemming van het actief van de vereniging naar aanleiding van de ontbinding.

-De benoeming en uitsluiting van een lid van de vereniging

-De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk

-Alle andere door de statuten aan de algemene vergadering expliciet toegekende bevoegdheden.

ARTIKEL 26:

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de voorzitter telkens als het doel van de vereniging dit vereist,

Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar.

ARTIKEL 27:

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen de 6 maanden na het afsluiten van het boekjaar.

ARTIKEL 28:

De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van de effectieve leden daartoe een verzoek licht aan de raad van bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de raad van bestuur verplicht de algemene vergadering samen te roepen binnen de 15 werkdagen met vermelding van de gevraagde agendapunten.

ARTIKEL 29:

De oproeping tot de algemene vergadering moet om geldig te zijnt ondertekend worden door de voorzitter of twee bestuurders. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per gewone brief, per aangetekende brief of via e-mail tenminste acht dagen voor de vergadering.

ARTIKEL 30:

De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door één vierde (1/4) van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door één vierde (1/4) van de effectieve leden ondertekend zijn en tenminste twee werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van het bestuur overhandigd zijn. Ondenuerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.

ARTIKEL 31:

En gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezigen en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.

ARTIKEL 32:

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden bestoten indien de wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 213 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit kan nemen, ongeacht het aantal aanwezigen, Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien de meerderheid van 213 der aanwezigen of vertegenwoordigde stemmen vereist. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5 van de stemmen worden besloten.

ARTIKEL 33:

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien.

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTING ARTIKEL 34:

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 november tot 31 oktober.

De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komende boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen de 6 maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar. De jaarrekening zal elk jaar, na goedkeuring op de algemene vergadering, neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING ARTIKEL 35:

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid akkoord is om de vereniging te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.

Zijn geen 213 van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige

 

MOD

Voorbehouden aan het

Belgisch

Staatsblad

Luik B – Vervotg

of vertegenwoordigde leden mits een 415 meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden:

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens de bevoegdheid alsmede de vereffeningvoonvaarden.

De activa zullen, na aanzuivering van de passivat worden overgedragen aan een vereniging met een belangeloze doelstelling.

Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de dertig dagen na de neerlegging dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëlndiging van de vereffenaars bij uittreksel . bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 36:

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft bij de Wet van 27 juli 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk.

Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 20 juli 2015 te Hechtel-Eksel.

AKTE BETREFFENDE DE RAAD VAN BESTUUR

De algemene vergadering heeft de raad van bestuur benoemd. De raad van bestuur is als volgt samengesteld:

Deckx Johan, Kamertstraat 36, 3940 Hechtel-Eksel, geboren op 20/10/1967 te Mol

Meewis Sonja, Steegsebaan 266, 2490 Balen, geboren op 12/11/1969 te Bree

Van Den Berghen Kristel, Fazantenstraat 4, 3940 Hechtel-Eksel, geboren op 20/10/1970 te Genk

Heulsen Iris, Capucienenstraat 28, 3970 Leopoldsburg, geboren op 02/06/1972 te Etsene

Van Haren Dominiek, Duinenweg 42, 3940 Hechtet-Eksel, geboren op 9/12/1958 te Heusden-Zolder Creemers Rudi, Verloren eind 56t 3940 Hechtel-Eksel, geboren op 20/06/1971 te Bree

AKTE BETREFFENDE DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur heeft onder zijn leden volgende functies verdeeld en in functie benoemd:

Voorzitter: Deckx Johan, Kamertstraat 36t 3940 HechteI-Eksel, geboren op 20/10/1967 te Mol

Secretaris: Meewis Sonja, Steegsebaan 266, 2490 Balen, geboren op 12/11/1969 te Bree

Penningmeester: Van Den Berghen Kristel, Fazantenstraat 4, 3940 Hechtel-Eksett geboren op 20/10/1970 te Genk

Voor alle administratieve en financiële verplichtingen hebben de voorzitter, de secretaris en penningmeester afzonderlijke volmachten, zoals vermeld in art21 tot en met 24.

Met het oog op de openbaamiaking van deze beslissingen, beslist de algemene vergadering om aan mevrouw Van Den Berghen Kristel, bovenvermeldt volmacht te geven. Deze volmacht slaat in het bijzonder op het invullen en ondertekenen van de formulieren en II met het oog op de neerlegging ervan ter griffie van de rechtbank van koophandel en de bekendmaking ervan in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad overeenkomstig het bepaalde in de wet van 27 juni 1921 betreffende de vereniging zonder winstoogmerk en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent

Van Den Berghen Kristel,

 

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

MOO 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

R BELGE RECHTBANKvan KOOPHANDEL teANTWER?EN, afdeling HASSELT

6- 2016                   26 MEI 2016

STAATSBLAD

Griffie

MONIT

Voor behouc aan h 09

Belgis

Staatsi

BELGISC

Ondernemingsnr :

Benaming

0877.349.657
(voluit) . Hechte(-Ekselse Atletiekkern
(verkort) : HEAK
Rechtsvorm . vzw

 

Zetel : Kaœrtstraat 36 – 3940

Onderwerp akte : Statutenwijziging verplaatsing maatsch.zetel – ontslag en benoeming

De buitengewone algemene vergadering van 29 april 2016, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting het volgende besloten:

De algemene vergadering aanvaardt met éénparigheid van stemmen het ontslag ingediend op 7 april 2016, van de voorzitter Johan Deckx, Kamertstraat 36 – 3940 Hechtet, geboren op 20/10/1967 te Mol.

De algemene vergadering aanvaardt met éénparigheid van stemmen, met ingang van heden, het voorzitterschap van Heulsen Iris, Capucienenstraat 28 – 3970 Leopoldsburg, geboren op 02/06/1972 te Elsene

Met éénparigheid van stemmen wordt beslist met ingang van 29 april 2016 de maatschappelijke zetel van de VZW te verplaatsen naar 3940 Hechtel, Fazantenstraat 4.

Met het oog op de openbaarmaking van deze beslissingen, beslist de algemene vergadering om aan mevrouw Van Den Berghen Kristel, penningmeester, volmacht te geven. Deze volmacht slaat in het bijzonder op het invullen en ondertekenen van de formulieren I en li met het oog op de neerlegging ervan ter griffie van de rechtbank van koophandel en de bekendmaking ervan in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad overeenkomstig het bepaalde in de wet van 27 juni 1921 betreffende de vereniging zonder winstoogrnerk en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent

1

Van Den Berghen Kristel,

Penningmeester

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.